จดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองแพร่

Posted on

อำเภอเมืองแพร่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอหนองม่วงไข่ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอร้องกวาง และอำเภอนาหมื่น (จังหวัดน่าน)ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าปลา (จังหวัดอุตรดิตถ์) และอำเภอสูงเม่นทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสูงเม่นและอำเภอลอง