จดทะเบียนบริษัทอำเภอหนองม่วงไข่

Posted on

อำเภอหนองม่วงไข่มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอดังต่อไปนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสองทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอร้องกวางทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองแพร่ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลอง